May Number Of Days Records  
Clear P Cloudy Cloudy Total Fog Dense Fog Haze Thunder
16   May 1944   17   May 1997   26   May 1968   26   May 2004   13   May 2004   13   May 1991   7   May 2000  
15   May 1936   17   May 1957   25   May 1983   23   May 2012   12   May 2013   8   May 2000   6   May 2006  
15   May 1923   17   May 1925   24   May 1974   22   May 2011   11   May 2012   8   May 1988   6   May 2005  
13   May 1935   16   May 2008   24   May 1973   22   May 2006   11   May 2011   7   May 2011   6   May 2002  
13   May 1926   16   May 1955   23   May 2017   22   May 2003   11   May 2009   7   May 2002   5   May 2013  
12   May 1934   15   May 2010   23   May 2011   22   May 1989   9   May 2015   6   May 2013   5   May 1998  
11   May 1941   15   May 2006   23   May 1971   21   May 2009   8   May 1998   6   May 2007   5   May 1985  
11   May 1921   15   May 2004   23   May 1967   21   May 1983   7   May 2002   6   May 2006   5   May 1984  
10   May 2001   15   May 1998   22   May 1979   20   May 2013   7   May 1989   6   May 2001   5   May 1965  
10   May 1939   15   May 1964   22   May 1975   20   May 2005   7   May 1960   6   May 1986   5   May 1955  
0   May 2005   3   May 1968   8   May 1925   6   May 1977   6   May 2005   1   May 2017   0   May 2016  
0   May 1979   4   May 1983   9   May 1944   6   May 1957   6   May 1999   1   May 2005   0   May 2015  
0   May 1975   5   May 1938   9   May 1939   7   May 1955   6   May 1951   1   May 1999   0   May 2003  
0   May 1973   5   May 1937   9   May 1936   8   May 1976   5   May 2017   1   May 1997   0   May 1950  
0   May 1961   5   May 1934   9   May 1923   8   May 1964   5   May 2006   1   May 1979   1   May 2014  
1   May 2004   5   May 1921   10   May 2010   10   May 1969   5   May 2003   1   May 1967   1   May 2012  
1   May 2003   6   May 2017   10   May 1957   10   May 1965   5   May 1984   2   May 2016   1   May 2007  
1   May 1982   6   May 2011   10   May 1929   11   May 2007   5   May 1972   2   May 2015   1   May 1999  
1   May 1974   6   May 1988   10   May 1926   11   May 2001   5   May 1961   2   May 2012   1   May 1989  
1   May 1966   6   May 1974   11   May 1999   11   May 1980   5   May 1953   2   May 2009   1   May 1987  
                                                       
Tmp Dep Nml Tmp Dep >0 Tmp Dep >10 Tmp Dep <0 Tmp Dep <-10 Mx Tmp >90 Mx Tmp >80
6   May 2006   26   May 1993   7   May 1991   28   May 1967   5   May 2005   2   May 1992   9   May 1991  
6   May 1982   24   May 1991   6   May 2001   27   May 2005   5   May 1956   2   May 1931   5   May 2001  
6   May 1981   24   May 1904   5   May 2015   26   May 2003   4   May 1917   1   May 2010   5   May 1939  
6   May 1902   23   May 2012   5   May 2010   25   May 1956   4   May 1907   1   May 2007   4   May 1975  
5   May 2017   23   May 1998   5   May 1930   25   May 1917   3   May 1967           4   May 1931  
5   May 1986   23   May 1975   4   May 2000   25   May 1907   3   May 1947           4   May 1903  
5   May 1969   23   May 1942   4   May 1993   22   May 1966   2   May 2007           3   May 1992  
5   May 1952   23   May 1922   4   May 1936   21   May 1974   2   May 2002           3   May 1987  
5   May 1946   23   May 1918   4   May 1931   21   May 1915   2   May 1977           3   May 1986  
5   May 1925   22   May 2010   4   May 1903   20   May 1997   2   May 1925           3   May 1981  
5   May 1923   2   May 2005   3   May 2017   4   May 1993   2   May 1919   0       3   May 1957  
5   May 1912   2   May 1967   3   May 1996   5   May 2012   2   May 1913   0       3   May 1933  
5   May 1910   4   May 2003   3   May 1992   5   May 1991   2   May 1911   0       3   May 1929  
5   May 1899   4   May 1907   3   May 1987   5   May 1944   2   May 1900   0       3   May 1921  
4   May 2016   5   May 1956   3   May 1979   6   May 1980   1   May 2014   0       2   May 2017  
4   May 2014   5   May 1917   3   May 1975   6   May 1942   1   May 2010   0       2   May 2013  
4   May 2011   6   May 1966   3   May 1970   6   May 1904   1   May 2008   0       2   May 2011  
4   May 2009   8   May 2008   3   May 1959   7   May 1998   1   May 2004   0       2   May 2010  
4   May 2008   8   May 1974   3   May 1957   7   May 1989   1   May 2003   0       2   May 2007  
4   May 1999   9   May 2017   3   May 1951   7   May 1982   1   May 1996   0       2   May 1996  
May Number Of Days Records  
Mx Tmp >70 Min Tmp >60 Min Tmp >50 Min Tmp <32 Mx Dew >70 Mx Dew >60 Mx Dew <32
18   May 1955   6   May 2012   25   May 1904   1   May 1964   2   May 1996   12   May 2013   3   May 1986  
17   May 1991   5   May 1991   22   May 2010   1   May 1956   1   May 2013   12   May 2012   3   May 1978  
17   May 1944   4   May 2011   22   May 1979           1   May 2011   12   May 2011   3   May 1967  
16   May 2010   3   May 2016   19   May 1933           1   May 2010   12   May 2010   3   May 1952  
16   May 1977   3   May 1987   19   May 1911           1   May 1959   12   May 1959   2   May 1968  
15   May 1980   2   May 2010   18   May 2013           0       11   May 2004   2   May 1957  
15   May 1959   2   May 2007   18   May 1975           0       10   May 2015   1   May 2010  
15   May 1957   2   May 1996   18   May 1960           0       10   May 1991   1   May 2007  
15   May 1922   2   May 1975   17   May 2001           0       10   May 1979   1   May 1995  
14   May 1964   2   May 1929   17   May 1999   0       0       9   May 1998   1   May 1979  
0   May 1967   2   May 1914   0   May 1967           0       0   May 2003   1   May 1974  
1   May 1961   2   May 1903   2   May 1956           0       0   May 1990   1   May 1966  
1   May 1927   1   May 2013   2   May 1917           0       0   May 1968   1   May 1962  
2   May 2005   1   May 2002   3   May 2003           0       0   May 1967   1   May 1956  
2   May 1997   1   May 1998   3   May 1907           0       1   May 2005   1   May 1950  
2   May 1968   1   May 1986   4   May 2005           0       1   May 2001   0      
2   May 1950   1   May 1977   5   May 1997           0       1   May 1974   0      
2   May 1926   1   May 1955   5   May 1926           0       1   May 1970   0      
2   May 1915   1   May 1954   5   May 1925           0       1   May 1958   0      
2   May 1910   1   May 1951   5   May 1923           0       1   May 1956   0      
Min Dew >60 Min Dew >50 Min Dew <32 Min Dew <10 Liquid None Liquid Trace Liquid >.01
5   May 2012   15   May 2012   17   May 1967   1   May 1995   27   May 2015   7   May 2014   18   May 2016  
3   May 2011   13   May 1979   13   May 1966   1   May 1974   27   May 1944   7   May 1993   17   May 2009  
2   May 1991   12   May 2011   12   May 1986   1   May 1962   26   May 1923   7   May 1940   17   May 1984  
1   May 2016   11   May 2013   12   May 1956   1   May 1957   25   May 1977   7   May 1930   17   May 1979  
1   May 2013   11   May 2010   11   May 2002   1   May 1950   25   May 1964   6   May 2001   17   May 1958  
1   May 1955   11   May 2004   11   May 1957           25   May 1959   6   May 1938   17   May 1948  
0       10   May 2006   10   May 1977           25   May 1939   5   May 1996   17   May 1947  
0       10   May 1999   10   May 1968           25   May 1922   5   May 1972   17   May 1898  
0       10   May 1986   10   May 1961           25   May 1921   5   May 1957   16   May 2005  
0       10   May 1981   9   May 1987           25   May 1903   5   May 1954   16   May 1994  
0       0   May 1992   0   May 1998   0       13   May 2016   0   May 2016   4   May 2015  
0       0   May 1967   0   May 1981   0       14   May 2009   0   May 1914   4   May 1944  
0       1   May 2005   0   May 1973           14   May 1984   0   May 1913   5   May 1923  
0       1   May 1997   0   May 1953           14   May 1979   0   May 1910   6   May 1977  
0       1   May 1990   1   May 2014           14   May 1958   1   May 2002   6   May 1964  
0       1   May 1974   1   May 2009           14   May 1948   1   May 1997   6   May 1959  
0       1   May 1971   1   May 2008           14   May 1947   1   May 1985   6   May 1939  
0       1   May 1970   1   May 1993           14   May 1898   1   May 1980   6   May 1922  
0       1   May 1965   1   May 1991           15   May 2005   1   May 1968   6   May 1921  
0       1   May 1964   1   May 1989           15   May 1994   1   May 1966   6   May 1903  
May Number Of Days Records  
Liquid >.10 Liquid >.50 Liquid >1.00 Snow Trace Snow >0.1 Snow >1 Sno Depth >1
15   May 1898   9   May 1948   4   May 1978   1   May 1995   1   May 1977   1   May 1977   1   May 1977  
14   May 1990   6   May 2017   4   May 1972   1   May 1977                   0      
14   May 1948   6   May 2012   3   May 2002   1   May 1941                   0      
12   May 1901   5   May 2006   3   May 1948   1   May 1917                   0      
11   May 2017   5   May 1999   3   May 1898   1   May 1898                   0      
11   May 1984   5   May 1978   2   May 2012                           0      
11   May 1979   5   May 1972   2   May 2006                           0      
11   May 1974   5   May 1967   2   May 1989                           0      
11   May 1958   5   May 1954   2   May 1984                           0      
11   May 1920   5   May 1901   2   May 1973           0               0      
2   May 2015   5   May 1898   2   May 1971   0       0       0       0      
2   May 1964   4   May 2002   2   May 1967   0       0       0       0      
3   May 1986   4   May 1998   2   May 1966   0       0       0       0      
3   May 1982   4   May 1991   2   May 1961           0       0       0      
3   May 1957   4   May 1990   2   May 1922           0       0       0      
3   May 1939   4   May 1985   2   May 1919           0       0       0      
3   May 1923   4   May 1984   2   May 1917           0       0       0      
3   May 1903   4   May 1979   2   May 1912           0       0       0      
4   May 1993   4   May 1971   2   May 1901           0       0       0      
4   May 1992   4   May 1951   2   May 1900           0       0       0      
Wind <3 Wind >10 Wnd >13 Gust <20 Gust >30 Gust >40 Gust >50
11   May 1996   15   May 1985   8   May 1985   20   May 1998   15   May 1984   6   May 1956   2   May 1956  
8   May 1997   12   May 1986   6   May 1986   18   May 2012   14   May 1985   3   May 2005   1   May 1986  
7   May 1994   12   May 1984   4   May 2005   17   May 1993   12   May 1964   3   May 1964   1   May 1963  
6   May 2012   10   May 2003   4   May 1983   16   May 1968   11   May 1986   3   May 1961   1   May 1958  
6   May 2010   10   May 1977   4   May 1978   16   May 1953   10   May 1956   2   May 2002          
6   May 2007   10   May 1976   4   May 1956   16   May 1950   8   May 1989   2   May 1994          
6   May 2006   10   May 1956   3   May 2003   15   May 1975   8   May 1983   2   May 1989          
6   May 1998   9   May 1972   3   May 2002   15   May 1973   8   May 1976   2   May 1988          
6   May 1995   8   May 2002   3   May 1988   15   May 1971   8   May 1963   2   May 1986          
5   May 2009   8   May 1988   3   May 1974   14   May 1992   8   May 1958   2   May 1985   0      
5   May 1989   0   May 2012   3   May 1967   1   May 2012   0   May 2012   2   May 1984   0      
4   May 2016   0   May 1993   3   May 1966   1   May 1985   0   May 1993   2   May 1981   0      
4   May 2005   1   May 2015   2   May 2016   2   May 1988   1   May 1998   2   May 1963   0      
4   May 1991   1   May 1996   2   May 2001   2   May 1964   1   May 1975   2   May 1962   0      
4   May 1990   1   May 1960   2   May 2000   3   May 1963   2   May 2015   1   May 2016   0      
4   May 1965   2   May 2010   2   May 1987   3   May 1958   2   May 2000   1   May 2014   0      
3   May 1993   2   May 2009   2   May 1984   4   May 1987   2   May 1996   1   May 2008   0      
3   May 1967   2   May 2007   2   May 1981   4   May 1986   2   May 1982   1   May 2006   0      
3   May 1953   2   May 1995   2   May 1972   4   May 1962   2   May 1968   1   May 2000   0      
3   May 1950   2   May 1955   2   May 1969   4   May 1961   2   May 1960   1   May 1997   0      
May 8 Hour Period Sky Records  
EML - Clear EML - Part Cldy EML - Haze EML - M Cloud EML - Overcast EML - Fog    
28   May 2001   40   May 2006   3   May 2004   34   May 1968   54   May 1950   15   May 2004          
27   May 2007   39   May 1955   2   May 2006   28   May 1975   53   May 1983   11   May 2011          
25   May 2002   37   May 1999   2   May 2002   27   May 1977   49   May 1971   9   May 2002          
22   May 2013   37   May 1997   1   May 2010   25   May 1970   48   May 1990   9   May 1998          
22   May 2010   37   May 1957   1   May 2007   24   May 1992   48   May 1979   8   May 2009          
21   May 1999   36   May 1998   1   May 1996   24   May 1974   47   May 1967   8   May 2005          
21   May 1992   35   May 1965   1   May 1987   24   May 1962   46   May 2017   8   May 1999          
21   May 1991   35   May 1952   1   May 1986   24   May 1959   46   May 2003   8   May 1989          
21   May 1989   34   May 1959           21   May 1993   46   May 1973   8   May 1960          
20   May 1994   33   May 2000           21   May 1972   45   May 1966   7   May 2012          
2   May 1979   11   May 1983   0       0   May 1999   18   May 1991   7   May 2006          
3   May 1973   11   May 1968   0       4   May 2004   21   May 2007   7   May 1988          
4   May 2005   16   May 1966   0       5   May 2006   21   May 1959   7   May 1984          
4   May 1982   17   May 1972   0       7   May 2008   22   May 2015   6   May 2007          
4   May 1975   17   May 1970   0       7   May 2001   22   May 1964   6   May 1979          
6   May 2006   18   May 1988   0       7   May 1998   25   May 2010   6   May 1973          
7   May 2011   18   May 1974   0       7   May 1995   25   May 1992   6   May 1972          
7   May 2004   19   May 1992   0       9   May 2016   25   May 1957   5   May 1961          
7   May 2003   19   May 1971   0       9   May 2007   26   May 2002   5   May 1953          
7   May 1974   19   May 1958   0       9   May 2003   26   May 1997   5   May 1951          
9   Feb 1984                                                  
6   Feb 2000                                                  
6   Feb 1996                                                  
6   Feb 1962                                                  
6   Feb 1961                                                  
5   Feb 1981                                                  
4   Feb 2002                                                  
4   Feb 1985                                                  
4   Feb 1977                                                  
4   Feb 1971                                                  
4   Feb 1956                                                  
3   Feb 1998                                                  
3   Feb 1994                                                  
3   Feb 1993                                                  
3   Feb 1992                                                  
3   Feb 1991                                                  
3   Feb 1990                                                  
3   Feb 1988                                                  
3   Feb 1960                                                  
3   Feb 1959                                                  
                                                       
Updated:  June 1, 2017  
                                                       
Back To Weather Records Page